Loading...
GRATIS FRAGT ved ordre over 710 kr
Forside| VILKÅR FOR BRUG

VILKÅR FOR BRUG

Dit køb udgør din accept af at være bundet af disse brugsbetingelser og privatliv politik, som er inkorporeret ved reference.

VIGTIGE JURIDISKE OPLYSNINGER: LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR FOR BRUG OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE WEBSTED ELLER PÅ ANDEN MÅDE GIVER SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅR. DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE GÆLDER FOR ALLE PERSONER, DER ER DERETTERET TIL ELLER BRUGERE AF JOYASHOESSALE.COM OG ALLE ANDRE JOYASHOESSALE-WEBSTEDER ELLER PERSONER, SOM ELLER SAMTYKKER ("DIG" ELLER "DIN"). REFERENCER TIL "JOYASHOESSALE.COM" ELLER "DETTE WEBSTED" SKAL GENERELT HENVISE TIL ALLE JOYASHOESSALES WEBSTEDER, INKLUSIVE MOBILAPPLIKATIONER. "JOYASHOESSALE", "US" ELLER "VI" SKAL BETYDE DESIGNER BRANDS INC. OG ENHVER AF DETS FORGÆNGER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSER, FORÆLDRE, DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG HVER DERES RESPEKTIVA OFFICERER, ADMINISTRATORER, EMPLO-DIREKTØRER, EMPLO-DIREKTØRER. DIN BRUG AF DENNE WEBSTED ELLER ANDEN MANIFESTATION AF SAMTYKKEDE BEKRÆFTER DIN UBEtingede ACCEPT AF FØLGENDE BETINGELSER FOR BRUG. DU KAN VÆRE UNDERLAGT YDERLIGERE VILKÅR I FORBINDELSE MED ANDRE PROGRAMMER, VARER ELLER TJENESTER I TILKNYTNING TIL JOYASHOESSALE.

BEMÆRK: DISSE VILKÅR FOR BRUG INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER. VOLDGIFTSBESTEMMELSEN KRÆVER, AT ALLE TVISTER LØSES I EN INDIVIDUEL VOLDGIFT ELLER RETSSØGER FOR SMÅ KRAV. VED VOLDGIFT ER DER INGEN DOMMER ELLER JURY, OG DER ER MINDRE OPDAGELSE OG APPELLERING END I RETTEN.

Obligatorisk uformel tvistbilæggelsesproces.

Der kan være en lejlighed, hvor en tvist (som defineret nedenfor) opstår mellem dig og JOYASHOESSALE. Skulle en sådan situation opstå, er JOYASHOESSALE forpligtet til at samarbejde med dig om at løse tvisten. Derfor, for enhver tvist, der opstår mellem dig og JOYASHOESSALE, er begge parter enige om, at de først vil gøre en god tro indsats for at løse den uformelt, før de indleder en formel tvistbilæggelsesprocedure som beskrevet nedenfor.

Denne uformelle tvistbilæggelsesproces er en forudsætning for og forudsætning for at påbegynde voldgift eller en sag ved en domstol for små krav.

Denne proces kræver, at den ene part sender en skriftlig beskrivelse af Tvisten, herunder kravets art og arten og grundlaget for den specifikke søgsmålsret, til den anden part. For enhver tvist, du indleder, accepterer du at sende disse skriftlige oplysninger om tvisten sammen med dine kontaktoplysninger, der er tilstrækkelige til, at JOYASHOESSALE til at identificere din transaktion, konto eller andre relevante oplysninger med JOYASHOESSALE til vores juridiske afdelings opmærksomhed på [email protected] , Opmærksomhed: Juridisk afdeling. Den periode, der henvises til nedenfor, begynder at løbe ved modtagelse af denne skriftlige beskrivelse.

Du og JOYASHOESSALE er derefter enige om at forhandle i god tro om tvisten, herunder gennem en uformel og individualiseret telefonisk tvistbilæggelseskonference mellem dig og JOYASHOESSALE. Hvis en af parterne i tvisten er repræsenteret af en advokat, kan denne parts advokat deltage, men parten skal også personligt møde op på og deltage i konferencen. Denne proces bør føre til løsning af tvisten, men hvis den ikke er løst inden for tres (60) dage efter modtagelsen af den skriftlige beskrivelse beskrevet ovenfor, accepterer du og JOYASHOESSALE de yderligere tvistbilæggelsesbestemmelser nedenfor.

Parterne er enige om, at enhver relevant begrænsningsperiode og indleveringsgebyr eller andre frister skal betales, mens parterne deltager i denne uformelle tvistbilæggelsesproces.

BINDENDE VOLDGIFT MED AFSKRIFT AF KLASSESØG.

  1. Voldgift. Enhver tvist mellem dig og JOYASHOESSALE, der ikke kan løses uformelt som beskrevet ovenfor, skal løses gennem individuel voldgift eller ved en domstol for små krav.
  2. Udtrykket "Tvist" skal fortolkes så bredt som tilladt i henhold til loven og skal dække ethvert krav eller uenighed, relateret til os eller vores forhold, herunder, men ikke begrænset til, ethvert og alt: (1) krav om lempelse og teorier om ansvar, uanset om det er baseret på kontrakt, tort, svig, urigtige fremstillinger, uagtsomhed, vedtægter, regler, bekendtgørelser eller andet; (2) krav, der er opstået før disse eller tidligere brugsbetingelser; (3) krav, der opstår efter opsigelsen af disse vilkår for brug; og (4) krav, der er genstand for påståede gruppesøgsmål. Uanset ovenstående kan enten du eller JOYASHOESSALE vælge at få en tvist behandlet (1) ved en domstol for små krav på individuel basis, hvis det omstridte beløb er korrekt inden for en passende domstol for små krav. eller (2) i en domstol med kompetent jurisdiktion at søge at påbyde krænkelse eller andet misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder.
  3. Den part, der indleder voldgiftsproceduren, kan åbne en sag med American Arbitration Association ("AAA") ved at besøge dens hjemmeside (www.adr.org) eller ringe til dets gratisnummer (1-800-778-7879).
  4. Denne voldgiftsbestemmelse er underlagt Federal Arbitration Act. Voldgifte skal administreres af AAA i overensstemmelse med dets Forbrugervoldgiftsregler ("AAA-reglerne") som ændret af den version af denne voldgiftsbestemmelse, der er gældende, når du underretter os om din tvist. Du kan få AAA-reglerne fra AAA ved at besøge dens hjemmeside (www.adr.org) eller ringe til dets gratisnummer (1-800-778-7879). Hvis der er en konflikt mellem denne voldgiftsbestemmelse og AAA-reglerne, er denne voldgiftsbestemmelse gældende. Hvis AAA ikke er i stand til at administrere en procedure i henhold til denne voldgiftsbestemmelse som skrevet, skal parterne blive enige om en erstatningsvoldgiftsorganisation. Hvis parterne ikke kan blive enige, skal parterne gensidigt anmode en domstol med passende jurisdiktion om at udpege en voldgiftsorganisation, der vil administrere en procedure i henhold til denne voldgiftsbestemmelse som skrevet under anvendelse af AAA Consumer Arbitration Rules. En enkelt voldgiftsmand vil løse tvisten. Medmindre du og vi aftaler andet, vil enhver voldgiftshøring finde sted på et sted, der passer dig. Voldgiftsdommeren vil honorere krav om privilegier, der er anerkendt ved lov, og vil tage rimelige skridt til at beskytte fortrolige eller proprietære oplysninger. Voldgiftsdommeren skal udstede en begrundet skriftlig afgørelse, der forklarer voldgiftsmandens væsentlige resultater og konklusioner. Voldgiftsdommerens kendelse kan kun indgives i enhver domstol, der har jurisdiktion over parterne, hvis det er nødvendigt for at fuldbyrde voldgiftsmandens kendelse. En voldgiftsdommer, der er blevet fuldt ud opfyldt, skal ikke indgå i nogen domstol. Du accepterer at møde op i en indledende konference med voldgiftsdommeren og ved enhver høring sammen med din advokat, hvis du er repræsenteret.
  5. Betaling af ansøgninger og andre gebyrer er underlagt AAA's forbrugervoldgiftsregler. Med henblik på at afgøre, om et krav eller modkrav blev indgivet med henblik på chikane eller er åbenlyst useriøst, kan voldgiftsdommeren uden begrænsning overveje, om en part tidligere har tilbudt fuld erstatning til den anden part, herunder, men ikke begrænset til, en fuld tilbagebetaling af det betalte beløb for købte varer, eller om sagen er en del af flere sagsanlæg.
  6. DER SKAL IKKE VÆRE RETTIGHEDER ELLER MYNDIGHEDER TIL, AT NOGEN Tvist, AT BLI VOLDGIFT ELLER RETLIGT PÅ EN KLASSESØG, FÆLLES ELLER KONSOLIDERET BASIS ELLER PÅ BASISER, DER INDEHOLDER KRAV I DEN PÅSTÅEDE REPRÆSENTATIVE EVENTUELLE, DER ER GENERELLE, ANDRE JOYASHOESSALE KUNDER ELLER ANDRE PERSONER. VOLDGIFTSMANDEN MÅ KUN TILDELE LÆTTELSE TIL FAVØR FOR DEN ENKELTE PART, SOM SØGER LÆTTELSE, OG KUN I DET NØDVENDIGE OMFANG FOR AT YDE LØTTELSE GARANTERET VED DEN ENKELTE PARTS KRAV. VOLDGIFTSMANDEN MÅ IKKE TILDELE LÆTTELSE TIL ELLER MOD NOGEN, DER IKKE ER EN PART. VOLDGIFTSMANDEN MÅ IKKE KONSOLIDERE MERE END ÉN PERSONS KRAV, OG MÅ IKKE PRESIDERE OVER NOGEN FORM FOR EN REPRÆSENTANT ELLER KLASSESHANDLING. DENNE AFSKRIVELSE AF KLASSIFIKATIONSSAKTIONER OG KOLLEKTIV LÆTTELSE ER EN VÆSENTLIGE DEL AF DENNE MELDGIFTSBESTEMMELSE OG KAN IKKE UDSKELES FRA DEN. DE resterende dele af denne voldgiftsbestemmelse er ikke væsentlige dele af denne voldgiftsbestemmelse og kan adskilles fra den af ​​en ret med kompetent jurisdiktion. UANSET OVENSTÅENDE, HVIS EN RET BESTEMMER, AT OFFENTLIG PÅFØRINGSFORHOLD IKKE KAN FRASIVES, OG ALLE APPELLER FRA DENNE AFGØRELSE ER UDØDT, SÅ ER PARTERNE ENIGE OM, AT DENNE VELDGIFTSBESTEMMELSE MÅ UNDERVISES, AT DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SKAL UNDERVISES. RESTERENDE KRAV.
  7. Hvis et krav af en eller anden grund kan fortsætte i retten i stedet for i voldgift, giver parterne afkald på enhver ret til en nævningeting, medmindre en sådan fraskrivelse ikke kan håndhæves. Det betyder, at ethvert krav vil blive afgjort af en dommer, ikke en jury.
  8. Denne voldgiftsbestemmelse skal overleve enhver opsigelse af disse brugsbetingelser. Eventuelle ændringer af denne voldgiftsbestemmelse er kun prospektive og påvirker ikke et verserende krav eller voldgiftssag.

Gældende lov.

Den lov, der gælder for fortolkningen og opbygningen af disse vilkår for brug i enhver voldgift, er Federal Arbitration Act, gældende føderale love og lovene i staten Ohio, USA, uden hensyntagen til principperne om lovkonflikt. Hvis en tvist viser sig ikke at være voldgiftslig, så vil almindelige lovvalgsregler gælde i enhver retssag, hvor sagen afgøres.

Ophavsretsmeddelelse og brug af hjemmesiden.

Designet af denne hjemmeside og al tekst, grafik, information, indhold, processer og andet materiale, der vises på eller kan downloades fra denne hjemmeside (herunder uden begrænsning udseendet og fornemmelsen, al tekst, fotografier, billeder, video og lyd ) er beskyttet af ophavsret, varemærke og muligvis patentlove og andre love og må ikke bruges undtagen som tilladt i disse brugsbetingelser eller med forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ​​sådant materiale. Alle rettigheder forbeholdes. Du må ikke på nogen måde ændre de oplysninger eller materialer, der vises på, eller som kan downloades fra denne hjemmeside, eller reproducere eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge sådanne oplysninger eller materialer til offentlige eller kommercielle formål. Du må ikke kopiere, reproducere, offentliggøre, transmittere, distribuere, udføre, vise, poste, ændre, skabe afledte værker fra, sælge, licensere eller på anden måde udnytte denne hjemmeside. Enhver uautoriseret brug af sådanne oplysninger eller materialer kan overtræde love om ophavsret, varemærkelove, love om privatliv og offentlighed og andre love og regler og er forbudt. I tilfælde af en overtrædelse af disse love og regler forbeholder JOYASHOESSALE sig retten til at søge alle retsmidler, der er tilgængelige i henhold til loven og i rimelighed. JOYASHOESSALE forbeholder sig retten til at blokere eller nægte adgang til denne hjemmeside for enhver til enhver tid af en hvilken som helst grund.

Varemærker.

JOYASHOESSALE beholder alle rettigheder vedrørende dets varemærker, handelsnavne, varemærker og varebeklædning. Disse mærker, navne eller handelsbeklædning og alle tilknyttede logoer eller billeder er registrerede og/eller almindelige varemærker tilhørende JOYASHOESSALE og dets tilknyttede selskaber og er beskyttet af amerikanske og internationale love og traktater. Ingen licens til brugen af sådanne mærker, navne eller handelsbeklædning gives til dig under disse vilkår og betingelser eller ved din brug af denne hjemmeside. Dit misbrug af varemærkerne vist på denne hjemmeside er strengt forbudt. Du gøres også opmærksom på, at JOYASHOESSALE aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det fulde omfang af loven, herunder at søge civilretlige retsmidler og strafferetlig forfølgning.

Produkter, indhold og specifikationer.

Alle funktioner, indhold, specifikationer, produkter og priser på produkter og tjenester beskrevet eller afbildet på denne hjemmeside kan til enhver tid ændres uden varsel. JOYASHOESSALE gør alle rimelige anstrengelser for nøjagtigt at vise egenskaberne for sine produkter, inklusive de gældende farver; den faktiske farve, du ser, afhænger dog af dit computersystem, og vi kan ikke garantere, at din computer vil vise sådanne farver nøjagtigt. Medtagelsen af produkter eller tjenester på denne hjemmeside på et bestemt tidspunkt antyder eller garanterer ikke, at disse produkter eller tjenester vil være tilgængelige til enhver tid.

Nøjagtighed af information.

Vi forsøger at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er fuldstændige, nøjagtige og aktuelle. På trods af vores indsats kan oplysningerne på denne hjemmeside lejlighedsvis være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Vi giver ingen erklæring om fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​nogen information på denne hjemmeside. For eksempel kan produkter inkluderet på denne hjemmeside være utilgængelige, kan have andre egenskaber end de anførte eller kan faktisk bære en anden pris end den, der er angivet på denne hjemmeside. Derudover kan vi uden varsel foretage ændringer i information om pris og tilgængelighed. Yderligere kan prisoplysninger på andre websteder, der hævder at repræsentere korrekte priser på dette websted, muligvis ikke være korrekte eller aktuelle. Selvom det er vores praksis at bekræfte ordrer via e-mail, udgør modtagelsen af ​​en e-mail-ordrebekræftelse ikke vores accept af en ordre eller vores bekræftelse af et tilbud om at sælge et produkt eller en tjeneste. I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder vi os retten til uden forudgående varsel at begrænse ordremængden på ethvert produkt eller service og/eller at nægte service til enhver kunde. Vi kan også kræve bekræftelse af oplysninger før accept og/eller afsendelse af enhver ordre.

Link til denne hjemmeside.

Det er forbudt at oprette eller vedligeholde et link fra en anden hjemmeside til enhver side på denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Kørsel eller visning af denne hjemmeside eller enhver information eller materiale vist på denne hjemmeside i rammer eller på lignende måde på en anden hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse er forbudt. Alle tilladte links til denne hjemmeside skal overholde alle gældende love, regler og regler.

Særlig meddelelse om søgemaskineoptimering.

JOYASHOESSALE har en ikke-tolerancepolitik vedrørende brugen af vores varemærker eller navne i metatags og/eller skjult tekst. Specifikt er brugen af vores varemærker eller navne i metatag-søgeord krænkelse af varemærker, og brugen af varemærker eller navne i sidetekst, metatags og/eller skjult tekst med det formål at opnå højere placeringer fra søgemaskiner er unfair konkurrence. Link til enhver JOYASHOESSALE.com webside er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra JOYASHOESSALE. Indramning, inline-link eller anden sammenslutning af denne hjemmeside eller dens leverandørers software eller HTML-kode, scripts, tekst, kunst, fotografier, billeder, video og lyd med links, reklamer og/eller anden information, der ikke stammer fra denne hjemmeside, er udtrykkeligt forbudt .

Tredjeparts links.

Periodisk kan der etableres links fra denne hjemmeside til et eller flere eksterne websteder eller ressourcer, der drives af tredjeparter ("tredjepartswebsteder"). Disse links er kun til rådighed for din bekvemmelighed. Derudover kan visse tredjepartswebsteder også give links til denne hjemmeside. Ingen af disse links bør anses for at antyde, at JOYASHOESSALE godkender tredjepartswebsteder eller noget indhold deri. JOYASHOESSALE kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for nogen tredjepartswebsteder eller noget indhold, annoncering, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsteder. Adgang til et tredjepartswebsted er på din egen risiko, og JOYASHOESSALE har intet ansvar som følge af eller relateret til sådanne websteder og/eller deres indhold eller for skader eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med et køb, brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem et sådant tredjepartswebsted.

Brugeroplysninger.

Bortset fra personligt identificerbare oplysninger, som er underlagt denne hjemmesides privatlivspolitik, alt materiale, information, forslag, ideer, koncepter, knowhow, teknikker, spørgsmål, kommentarer eller anden kommunikation, du sender eller sender til denne hjemmeside på nogen måde (“ Brugerkommunikation”) er og vil blive betragtet som ikke-fortrolig og ikke-proprietær. Vi og vores respektive tilknyttede selskaber og vores eller deres udpegede personer kan bruge enhver eller al brugerkommunikation til et hvilket som helst formål, herunder, uden begrænsning, reproduktion, transmission, offentliggørelse, offentliggørelse, udsendelse, udvikling, fremstilling og/eller markedsføring på nogen som helst måde for enhver eller alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge eller gennemgå nogen brugerkommunikation. Vi har ingen forpligtelse til at bruge, returnere, gennemgå eller svare på nogen brugerkommunikation. I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, har vi intet ansvar i forbindelse med indholdet af sådanne brugerkommunikationer, uanset om de opstår i henhold til love om ophavsret, injurier, privatliv, uanstændighed eller andet. Vi forbeholder os retten til at fjerne enhver eller al brugerkommunikation, der inkluderer materiale, som vi anser for upassende eller uacceptabelt. Hvis du tilgår og bruger denne hjemmeside på en andens vegne, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde denne person som hovedforpligtet til alle vilkår og betingelser, der er angivet heri, og du accepterer at acceptere ansvar for skade forårsaget af den pågældende persons uretmæssige brug af denne. Internet side.

Din konto.

Du kan vælge at oprette en JOYASHOESSALE-konto på denne hjemmeside. Hvis du gør det, har du en adgangskode til din konto. For at beskytte din konto bør du vælge en anden adgangskode end navne, fødselsdage eller adresser, der er knyttet til dig. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du at påtage dig ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din konto eller adgangskode. JOYASHOESSALE kan tilbagekalde din ret til at have en konto til enhver tid efter JOYASHOESSALEs eget skøn.

Brugeradfærd.

Du må IKKE gøre noget af følgende: (a) forsøge at ændre eller "hacke" denne hjemmeside; (b) få adgang til ethvert område på denne hjemmeside, som du ikke udtrykkeligt er autoriseret til at få adgang til; (c) forstyrre, begrænse eller forhindre enhver anden bruger i at bruge og nyde denne hjemmeside; (d) udgive sig for at være en person eller enhed eller fejlagtigt angive eller på anden måde misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed; (e) indsamle eller indsamle personlige oplysninger om andre brugere af denne hjemmeside; (f) få adgang til denne hjemmeside ved at bruge en automatiseret mekanisme og udtrække data; (g) bruge denne hjemmeside til ethvert kommercielt formål eller til ethvert formål, der er svigagtigt eller på anden måde skadevoldende eller ulovligt; og (h) bringe driften af computersystemer ejet af JOYASHOESSALE eller JOYASHOESSALEs omdømme i fare.

ANSVARSFRASKRIVELSER.

BRUG DENNE WEBSTED PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADELIG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES INFORMATIONEN, MATERIALER OG TJENESTER LEVERET PÅ ELLER GENNEM DETTE WEBSTED LEVERET "SOM DE ER" UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTI FOR, ELLER GARANTI FOR, ELLER MIG. AF IMMATERIELL EJENDOM. HVERKEN JOYASHOESSALE, DETS LEVERANDØRER ELLER NOGEN AF DERES RESPEKTIVA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER GARANTERER NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DE INFORMATIONER, MATERIALER ELLER TJENESTER LEVERET PÅ ELLER GENNEM DETTE WEBSTED. INFORMATIONEN, MATERIALERNE OG TJENESTERNE LEVERET PÅ ELLER GENNEM DETTE WEBSTED KAN VÆRE UDATOERT, OG HVERKEN JOYASHOESSALE, DETS LEVERANDØRER ELLER DERES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER FORPLIGTER SIG ELLER PÅTAGER SIG NOGEN PLIGT TIL AT OPDATERE OPLYSNINGER. OVENSTÅENDE UDELUKKELSER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER HÅNDHÆVELIGE I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT VED LOVEN I NEW JERSEY, MEN GÆLDER MULIGVIS IKKE I ANDRE STATER I DET OMFANG DET ER FORBUDT VED LOVEN. HENVIS VENLIGST TIL DINE LOKALE LOVGIVNING FOR SÅDANNE BEGRÆNSNINGER ELLER FORBUD.

ALLE PRODUKTER OG TJENESTER KØBET PÅ ELLER GENNEM DETTE WEBSTED ER KUN UNDERLAGT EVENTUELLE GÆLDENDE GARANTIER FRA DERES RESPEKTIVELLE PRODUCENTER, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER, HVIS NOGEN. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DER ER TILLADELIG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI VI SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI MED HENSYN TIL PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER UDVIKLET PHR. UDEN AT BEGRÆNSE GENERELT AF OVENSTÅENDE, FRASKRIVER VI VI DET UDTRYKKELIGT ALT ANSVAR FOR KRAV, DER SKAL SKYLDES NORMALT SLIDT, PRODUKTMISBRUG, MISBRUG, PRODUKTÆNDRING, URETLIGT PRODUKTUDVALG ELLER FEJLTAGELSE. OVENSTÅENDE UDELUKKELSER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER HÅNDHÆVELIGE I NEW JERSEY I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN, MEN GÆLDER MÅSKE IKKE I ANDRE STATER I DET OMFANG DET ER FORBUDT VED LOVEN. HENVIS VENLIGST TIL DINE LOKALE LOVGIVNING FOR SÅDANNE FORBUD.

ANSVARSBEGRÆNSNING.

JOYASHOESSALE påtager sig i videst muligt omfang ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for skader på eller virus, der kan inficere din computer, telekommunikationsudstyr eller anden ejendom forårsaget af eller som følge af din adgang til, brug af, eller gennemse denne hjemmeside, eller din download af enhver information eller materiale fra denne hjemmeside. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADELIG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN JOYASHOESSALE IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER ANDRE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, STRAF (UNDTAGEN I NEW JERSEY MED HENSYN TIL TILGÆNGELIGHEDEN AF TREBLEDER SUDEN, INC. FØLGESKADER (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER, DER FØLGER AF MISTET FORTJENESTE, MISTET DATA ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE), SOM OPSTÅR AF BRUGEN, MANGLENDE AT BRUGE ELLER RESULTATERNE AF BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, ETHVERT HJEMMESIDE, DENNE HJEMMESIDE, ENHVER LINK INFORMATION ELLER TJENESTER INDEHOLDT PÅ ENHVER ELLER ALLE SÅDANNE WEBSTEDER, UANSETT BASEREDE PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI, OG HENSTILLET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. OVENSTÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNINGER ER HÅNDHÆVELIGE I NEW JERSEY I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT VED LOVEN, MEN GÆLDER MÅSKE IKKE I ANDRE STATER I DET OMFANG DET ER FORBUDT VED LOVEN. HENVIS VENLIGST TIL DINE LOKALE LOVGIVNING FOR SÅDANNE FORBUD.

I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADELIG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, I TILFÆLDE AF NOGEN PROBLEM MED DETTE WEBSTED ELLER ETHVERT INDHOLD, ACCEPTERER DU ØJEBLIKKELIGT AT OPHØRE MED AT BRUGE DENNE WEBSTED. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADELIG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, I TILFÆLDE, AT DU ER UTILFREDS MED DE PRODUKTER ELLER TJENESTER, SOM DU HAR KØBET PÅ ELLER GENNEM DETTE WEBSTED, ANERKENDER DU, AT DU IKKE ER AT INGEN PRODUKTER ER ELLER KØBEDE SERVICES. , OG DU ACCEPTERER, AT DIT ENESTE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED GARANTIBRUD ER FRA PRODUCENTEN AF SÅDANNE PRODUKTER ELLER LEVERANDØREN AF SÅDANNE TJENESTER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN SÅDANNE PRODUCENT ELLER LEVERANDØRS. ALTERNATIVT KAN DU SØGE RETUR OG REFUSION FOR SÅDANNE PRODUKT ELLER SÅDANNE TJENESTER FRA JOYASHOESSALE I OVERENSSTEMMELSE MED RETUR- OG UDVEKSLINGSPOLITIKKERNE SLUTTE PÅ DETTE WEBSTED.

Revisioner af disse vilkår for brug.

JOYASHOESSALE kan opdatere eller revidere disse vilkår for brug til enhver tid og fra tid til anden ved at opdatere dette opslag. Du bør besøge denne side fra tid til anden for at gennemgå de på det tidspunkt aktuelle vilkår for brug af webstedet, fordi de er bindende for dig i det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Visse bestemmelser i disse vilkår for brug af webstedet kan blive afløst af juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på bestemte sider på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af denne hjemmeside, efter at eventuelle ændringer af disse brugsbetingelser er offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

Hele aftalen.

Disse vilkår for brug tjener som hele forståelsen og aftalen vedrørende emnet for disse vilkår for brug. Bortset fra som angivet i voldgiftsbestemmelsen, accepterer du, at en bestemmelse i disse brugsbetingelser af en domstol med kompetent jurisdiktion er ugyldig eller ikke kan håndhæves, accepterer du, at retten skal bestræbe sig på at erstatte den ugyldige eller uhåndhævelige bestemmelse med en bestemmelse, der kommer tættest på den oprindelige hensigt med den ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelse eller vil blive ændret for at passe til den mest omfattende tilladte læsning, der er tilladt i henhold til loven, i overensstemmelse med hensigten med den ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelse.